JA, IK WIL MIJINSCHRIJVEN.

Artikel A: Definities

JDO Academy:
Eenmanszaak, handelend onder de naam “JDO Academy”, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24454667.

Student:
De natuurlijke persoon (eventueel vertegenwoordigd door diens wettelijke vertegenwoordiger) die een opleiding volgt bij JDO Academy.

Aanmeldingsformulier:
Het formulier, beschikbaar bij JDO Academy waarmee een student zich aanmeldt voor een opleiding van de JDO Academy.

Opleidingsduur en opleidingskosten:
De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van JDO Academy en/of in de actuele studiegids van JDO Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van JDO Academy en is aangegeven in aantal lesdagen. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, inschrijfgeld, examengelden en overige kosten. De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk inschrijfgeld, examengelden en overige kosten (zoals materiaal, boeken, kosten toegang e-learning en andere kosten) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven op de website van JDO Academy en/of in de actuele studiegids van JDO Academy en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van JDO Academy.

Certificaat:
De opleiding en cursussen worden afgesloten met een certificaat.

Artikel B: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor de overeenkomst tussen de JDO Academy en een student, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel C: Aanmelden en totstandkoming overeenkomst

1. Aanmelding voor de opleiding geschiedt door het aanmeldingsformulier van JDO Academy volledig in te vullen en te ondertekenen en per post te verzenden aan JDO Academy. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de opleiding door JDO Academy te zijn ontvangen. Ondertekening van het formulier door de aanvrager impliceert tevens acceptatie van deze algemene voorwaarden. In het aanmeldingsformulier geeft de aanvrager aan voor welke periode hij/zij bij voorkeur de opleiding wenst te volgen.

2. Indien door JDO Academy volledig is ontvangen, bevestigt JDO Academy de aanmelding voor de opleiding aan de student middels per e-mail.

3. Als datum van aanmelding wordt gesteld de datum van ontvangst van het aanmeldingsformulier door JDO Academy. JDO Academy behoudt zich het recht aanmeldingen te weigeren.

4. JDO Academy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de student een of meer van zijn verplichtingen jegens JDO Academy niet, niet behoorlijk, niet of niet volledig nakomt of in strijd handelt met deze voorwaarden.

5. De student is zelf verantwoordelijk voor diens aanwezigheid en inzet gedurende de opleiding.

Artikel D. Prijzen en kosten

1. De opleidingsprijs en de eventuele administratiekosten worden bindend vastgesteld door de JDO Academy en staan vermeld op het aanmeldingsformulier van de JDO Academy.

2. De opleidingsprijs is geldig voor de duur van de gehele opleiding.
Overschrijding van de opleidingstermijn of het inhalen van een opleidingsdag vindt slechts plaats in onderling overleg met JDO Academy. Bijkomende kosten voor verdere begeleiding en het volgen van extra trainingsdagen worden apart in rekening gebracht, tenzij anders is bepaald door JDO Academy.

3. JDO Academy bepaalt de kosten op basis van een standaard bedrag of op basis van uurtarief. Besluitvorming over de wijze van inhalen van een opleidingsdag en de hoogte van de kosten ligt volledig bij JDO Academy.

Artikel E. Facturering en betaling

1. De opleidingsprijs en de eventuele kosten van bij-, worden vooraf gefactureerd. De factuur dient binnen twee weken na factuurdatum te zijn voldaan.

2. Indien de opleidingsprijs niet binnen twee weken na factuurdatum is voldaan, is de student in verzuim en behoudt JDO Academy zich het recht voor om, nadat JDO Academy de aanvrager tenminste eenmaal heeft aangemaand om te betalen, met ingang van de datum waarin het verzuim is ingetreden het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente.

3. Alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die JDO Academy maakt als gevolg van de niet nakoming door de student van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de student.

4. Indien de aanvrager niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting als voornoemd, behoudt JDO Academy zich het recht voor de student uit te sluiten van de opleiding. De aanvrager blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van diens betalingsverplichting voor de opleidingsprijs en de eventuele bijkomende kosten.

5. Het wegblijven bij lessen door de student kan niet leiden tot vermindering van opleidingsprijs of eventuele andere verschuldigde bedragen.

6. Tussentijdse opzegging, door de student, ontslaat deze niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Artikel F. Annuleringsregeling

1. Annulering kan slechts geschieden bij aangetekend schrijven, binnen twee weken na het ondertekenen van het aanmeldingsformulier voor de opleiding van JDO Academy. Gericht aan JDO Academy. Als datum van annulering geldt de datum van de poststempel van de annuleringsbrief.

In geval van annulering binnen de annuleringstermijn bedragen de annuleringskosten € 75,- administratiekosten. De eventueel reeds betaalde opleidingsprijs wordt aan de aanvrager gerestitueerd.

2. Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 10% van het lesgeld aan JDO Academy verschuldigd.

3. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 20% van het lesgeld aan JDO Academy verschuldigd.

4. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld en 50% van het lesgeld aan JDO Academy verschuldigd.

5. Bij beëindiging door de student na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd waarbij lesgeld tot maximaal 1 jaar na de opzegging verschuldigd is.

Artikel G. Afstel door JDO Academy

JDO Academy behoudt zich het recht voor een opleiding bij overmacht of bij een tekort aan opleidingsplaatsen of bij onvoldoende deelname geen doorgang te laten vinden dan wel uit te stellen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door afstel dan wel uitstel van de opleiding ontstane schade.

JDO Academy verplicht zich uit- of afstel uiterlijk een week voor aanvang van de opleiding aan de student bekend te maken. JDO Academy zal zich inspannen binnen een redelijke termijn de opleiding alsnog te verzorgen.

Bij afstel op initiatief van JDO Academy wordt het reeds betaalde bedrag van de opleidingsprijs aan de student gerestitueerd.

Artikel H. Lesrooster

1. Het lesrooster van de student zal uiterlijk 1 week voor aanvang van de opleiding aan de student worden toegezonden.

2. JDO Academy behoudt zich het recht voor het lesrooster te wijzigen. Wijzigingen zullen aan de betrokken students zo spoedig mogelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel I. Wijzingen Algemene voorwaarden

1. JDO Academy behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail en/of op de website van JDO Academy bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een student een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

2. Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zal JDO Academy nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen opstellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel J. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van de bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zowel juridische als feitelijke, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Artikel K. Klachten en beroep

Klachten
Heeft een deelnemer klachten dan probeert hij/zij deze eerst met de trainer op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De deelnemer stuurt de klacht per email naar de klachtencommissie.

De klacht omvat tenminste:
• Naam en adres van de indiener
• Datum van indiening
• Omschrijving van de klacht
• De gronden van de klacht

Verzending klachten
De deelnemer stuurt zijn klacht naar info@jdo-academy.nl, t.a.v. J. Den Ouden.
Wanneer de klacht in goede orde is ontvangen krijg je een bevestiging per email binnen vijf werkdagen.

Termijn voor indienen klachten
De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag, na de dag waarop de klacht is ontstaan.

Bevestiging ontvangen klacht.
Wanneer de klacht in goede orde is ontvangen krijg je binnen vijf werkdagen een bevestiging per email dat de klacht wordt onderzocht.

Vertrouwelijkheid klachten
JDO Academy garandeert de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Termijnen uitspraak klachten
De klachtencommissie van JDO Academy beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht JDO Academy meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de deelnemer hiervan op de hoogte stellen binnen een termijn van vier werkweken.

Registratie van klachten
Alle klachten zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Beroepschrift
Indien een deelnemer het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep van JDO Academy. Dit is een externe onafhankelijke commissie. De commissie van Beroep bestaat uit onafhankelijke leden die afkomstig zijn uit de relevante branche.

Het beroepschrift houdt in:
➢ Naam en adres van de indiener
➢ Datum van indiening
➢ Omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend
➢ De gronden van het beroep

Achterin deze onderwijsregeling tref je contactpersoon en adresgegevens aan.

Termijn voor indienen beroepschrift
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag, na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

Termijnen uitspraak beroep
De Commissie van Beroep beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

Mocht de commissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de deelnemer hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken.

Bindende uitspraak Commissie van Beroep
JDO Academy accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Beroepencommissie. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.

Vertrouwelijkheid
De Commissie van Beroep garandeert de deelnemer dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Registratie van ingestelde beroepen
Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

ONZELOCATIE.

meer info

NEEMCONTACT OP.

Stuur een email